Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και τρίτροχων μικτού βάρους μέχρι 4000 κιλά (Επαγγελματική άδεια)

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών, Επικοινωνιών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 10 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Κόστος: Kαταβολή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, σε Δημόσιο Tαμείο, για τις περιπτώσεις αρχικής ταξινόμησης από 58,69 μέχρι 410,86 € ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου (τρίτροχο, φορτηγό, ανοιχτό, κλειστό) και το μικτό του βάρος.Προϋποθέσεις

  1. Επάγγελμα ή επιχείρηση με τέτοιο μεταφορικό έργο για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η κυκλοφορία Φ.I.X.
  2. Αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας.

  Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και τρίτροχων μικτού βάρους μέχρι 4000 κιλά (Επαγγελματική άδεια)
   Η αίτηση χορηγείται από την υπηρεσία.
  • Αποδεικτικό Δημόσιου Tαμείου - Oικονομικής Eφορίας για την καταβολή εισφοράς, τελών κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση της οικονομικής εφορίας σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης και τον χρόνο έναρξής της
  • Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος της 
   Π.χ. βεβαίωση του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας αν πρόκειται για μεταφορά αγαθών για τα οποία απαιτείται καταλληλότητα του αυτοκινήτου, βεβαίωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής του Yπουργείου Γεωργίας αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων, κ.λπ.
  • Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος οχήματος
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
   Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος (KTEO) 
   Όταν το όχημα είναι καινούργιο δεν χρειάζεται το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος (KTEO).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
   Στις περιπτώσεις που απαιτείται το προηγούμενο δικαιολογητικό υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 "ότι ο αιτών γνωρίζει και θα τηρεί τις σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά των παραπάνω προϊόντων".
   (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
   Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του N. 1599/86 υποβάλλονται για περιπτώσεις ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας (τα μεταφοράς κρεάτων περνούν επιθεώρηση υποχρεωτικά) λόγω: α) Μεταβίβασης με πράξη εν ζωή (εδώ απαιτούνται δύο δηλώσεις πωλητή και αγοραστή) ή με κληρονομικό δικαίωμα β) Αλλαγής σχετικής με την επιχείρηση (π.χ. έδρα επωνυμία κ.λπ) γ) Αλλαγής αμαξώματος ή κινητήρα με αποτυπωμένο τον αριθμό πλαισίου του οχήματος αντί της ειδικής δήλωσης
   (Απαραίτητο έγγραφο)

  Ειδικά Δικαιολογητικά

  • Έγκριση Τύπου 
   Για τα καινούργια αυτοκίνητα.
  • Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος 
   Πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο που δεν χρειάζεται όταν το όχημα είναι καινούργιο.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
   Μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από ειδική διάταξη (π.χ. εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Εάν πρόκειται για εταιρία) 
   Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνονται όλα τα στοιχεία του καταστατικού: επωνυμία, έδρα, σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια.
   (Απαραίτητο έγγραφο)

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου