Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από 4000 κιλά

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών, Επικοινωνιών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 10 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Κόστος: Kαταβολή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, σε Δημόσιο Tαμείο για τις περιπτώσεις αρχικής ταξινόμησης 410,86 € για ΦIX με κλειστό αμάξωμα ή 234,78 € για ΦIX με ανοικτό αμάξωμα, ποσά τα οποία, πέραν των 4.000 κιλών μικτού βάρους του αυτοκινήτου, προσαυξάνονται.
   Προϋποθέσεις
H άσκηση του επαγγέλματος ή η λειτουργία της επιχείρησης να έχει τέτοιο μεταφορικό έργο που για την εξυπηρέτησή του να είναι απολύτως αναγκαία η χρήση φορτηγού αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση για τη χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από 4000 κιλά
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου - Οικονομικής Εφορίας για την καταβολή των απαιτούμενων οικονομικών επιβαρύνσεων (εισφοράς, τελών κυκλοφορίας κ.λπ.)
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας σχετικά με το χρόνο έναρξης του αντικειμένου εργασιών και τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) της επιχείρησης ή της εταιρίας 
  Για περιπτώσεις μεταβολών κύριων χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου προσκομίζεται βεβαίωση ότι η επιχείρηση ή εταιρία λειτουργεί χωρίς διακοπή από τότε που άρχισε μέχρι σήμερα.
 • Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος της 
  Π.χ. βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής η Δ/νσης Κτηνιατρικής, αν πρόκειται για μεταφορά αγαθών για τα οποία απαιτείται καταλληλότητα του αυτοκινήτου, βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας, αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων, βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, εάν πρόκειται για βυτιοφόρο κ.λπ.), μετά την διενέργεια αυτοψίας παραδίδεται αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο.
 • Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος αυτοκινήτου
 • Έγκριση τύπου όσον αφορά νέο όχημα
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου από KTEO 
  Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν χρειάζεται όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο.
 • Συμβόλαιο αγοράς
  Επιπλέον συνυποβάλλονται φύλλα μεταβίβασης, φύλλα υπεραξίας για μεταβιβάσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 τεχνίτη για εγκατάσταση ταχογράφου, προσαρμογή, σύνδεση, λειτουργία κ.λπ. του ταχογράφου
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Eιδική δήλωση (υπηρεσιακό έντυπο), για τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή προσπέκτους
  Για μεταχειρισμένα.
 • Tιμολόγιο αγοράς ή τοποθέτησης του νέου κινητήρα 
  Για περιπτώσεις αλλαγής κινητήρα.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας για την ύπαρξη αγροτικής επιχείρησης και την ανάγκη κυκλοφορίας ΦIX αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής, όταν ο αιτών είναι αγροτική επιχείρηση
  Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα του ενός αυτοκίνητα, η βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Ν.Α. περί την αναγκαιότητα τους, αναζητείται υπηρεσιακά, εφόσον συμφωνεί ο ενδιαφερόμενος, ενώ το ίδιο ισχύει για την περίπτωση μελισσοκομικών επιχειρήσεων, προς απόκτηση μελισσοκομικού μικτού βάρους 4000 - 8000 χιλιόγραμμων, όσον αφορά την βεβαίωση αναγκαιότητας από την οικεία Δ/νση Γεωργίας της Ν.Α.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από ειδική διάταξη (π.χ. εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο 
  Για επιχειρήσεις "εμπορίας".
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ιδιώτη μηχανολόγου με τα νέα στοιχεία του κινητήρα
  Για περιπτώσεις αλλαγής κινητήρα.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Όταν πρόκειται για εταιρία)
  Με τη βεβαίωση να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του καταστατικού: επωνυμία, έδρα, σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

                                                  Σημειώσεις και επεξηγήσεις

       Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να λάβει την σχετικά  άδεια.
    Υπάρχει περίπτωση να του ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, όταν το μεταφορικό έργο της επιχείρησης ή της εταιρίας δεν είναι σαφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου