Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Επέκταση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (ερασιτεχνική άδεια) στην κατηγορία Γ' (επαγγελματική άδεια)

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Χρόνος διεκπεραίωσης: Εως 10 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει το φορέα που είναι ασφαλισμένος και τον αριθμό Βιβλιαρίου Ασφαλισμένου. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανασφάλιστος θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επέκταση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (ερασιτεχνική άδεια) στην κατηγορία Γ' (επαγγελματική άδεια).


Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδεικτικό είσπραξης Δημόσιου Ταμείου (107,75 €)
 • Αποδεικτικό καταβολής υπέρ Δημοσίου 6 €
 • Παράβολα Εθνικής Τράπεζας (2 × 29,35 €) για τους γιατρούς
 • Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 2,93 €
 • Πιστοποιητικό υγείας από οφθαλμίατρο στο οποίο να αναφέρεται ο αριθμός απολυτηρίου του στρατού 
  Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανασφάλιστος θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
 • Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο στο οποίο να αναφέρεται ο αριθμός απολυτηρίου του στρατού
  Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανασφάλιστος θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρεται ότι «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω υποβάλλει δικαιολογητικά σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών».
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο άδειας παραμονής
  Για αλλοδαπούς πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου