Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα και Χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη ελληνική

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα ή τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
 3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 4. Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
 5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αίτηση μετατροπής ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα και Χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη ελληνική
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για καταβολή των απαιτούμενων παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για τις κατηγορίες Α΄ και Β΄ και των 108,15 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή Πρακτικό Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής κατά περίπτωση
  Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, μαζί με μετάφρασή του 
  Στο παρόν έγγραφο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου ή δια του προξενείου της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ιαπωνίας, το παραπάνω έγγραφο δύναται να εκδίδεται και από την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
 • Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
  Η ξένη άδεια οδήγησης δεν πρέπει να φέρει την ένδειξη "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ". Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ν. Αφρικής αυτές πρέπει να είναι νέου τύπου πλαστικές άδειες (τύπου πιστωτικής κάρτας) ενώ για τις άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από την Νότια Κορέα, η μετατροπή περιορίζεται μόνο στη χορήγηση κατηγοριών Α και Β. Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ιαπωνίας, κρατείται φωτοαντίγραφο αυτών και οι πρωτότυπες αποστέλλονται στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.Η ξένη άδεια οδήγησης δεν πρέπει να φέρει την ένδειξη "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ". Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ν. Αφρικής αυτές πρέπει να είναι νέου τύπου πλαστικές άδειες (τύπου πιστωτικής κάρτας) ενώ για τις άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από την Νότια Κορέα, η μετατροπή περιορίζεται μόνο στη χορήγηση κατηγοριών Α και Β. Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ιαπωνίας, κρατείται φωτοαντίγραφο αυτών και οι πρωτότυπες αποστέλλονται στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
 • Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της εδώ Προξενικής Αρχής της χώρας έκδοσης. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση της
  Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει με ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, υποβάλλεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος, μαζί με μετάφρασή του.
 • Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
 • 1 πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος
  Η άδεια διαμονής ή παραμονής πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση άδειας διαμονής
 • Φωτοαντίγραφο ξένου διαβατηρίου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα
  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι έλληνας υπήκοος, υποβάλλει φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση διαβατηρίου ενηλίκου ή Ανανέωση διαβατηρίου ενηλίκου

     Σημειώσεις και επεξηγήσεις

 1. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 2. Η ξένη άδεια οδήγησης παραμένει στο φάκελο παραμένει στο φάκελο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια η οποία και ακυρώνεται.
 3. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή Κράτους Μέλους της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματοθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου