Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών εθνικών και διεθνών μεταφορών

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών [Νομαρχιακών ΑυτοδιοικήσεωνΠροϋποθέσεις

Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας το οποίο ο ενδιαφερόμενος αποκτά μετά από φοίτηση σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣEKAM).


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών εθνικών και διεθνών μεταφορών.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Aντίγραφο Ποινικού Mητρώου γενικής χρήσης
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης
 • Αίτηση για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών εθνικών και διεθνών μεταφορών
 • Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Tράπεζας κ.λ.π.) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 9000 € ατομικό λογαριασμό για το πρώτο όχημα που χρησιμοποιεί και 5000 € για κάθε νέο όχημα
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θα δηλώνεται ότι "...δεν έχει κηρυχθεί πτώχευση και δεν έχει κηρυχθεί ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, καθώς και ότι δεν έχει στην κυριότητα του άλλο λεωφορείο ή φορτηγό κατά πλήρες δικαίωμα ή κατά ιδανικό μερίδιο πλην αυτού ή αυτών που προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία με την είσοδο στο επάγγελμα."
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης 
  Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης
 • Καταστατικό του νομικού προσώπου από το όποιο να προκύπτει το πρόσωπο που διευθύνει τις Μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης ή πράξη ανάθεσης 
  Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του προσώπου που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες 
  Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

                             Σημειώσεις και επεξηγήσεις

      Η  άδεια είναι πενταετούς ισχύος (ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη). Η ανανέωση της άδειας και η χορήγηση    αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς γίνεται από τις εκδούσες αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου