Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Δάνεια αγοράς - ανέγερσης κατοικίας από τον ΟΕΚ

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση χορήγησης δανείου αγοράς - ανέγερσης κατοικίας από τον ΟΕΚ
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 του έτους 2008 (χρήσης 2007) επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ και Αντίγραφα των εντύπων Ε9 των επομένων ετών μέχρι την υποβολή της αίτησης, εφόσον υπάρχουν μεταβολές
  Αν δεν υπάρχουν μεταβολές θα το δηλώσετε σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.
 • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης του οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης για δανειοδότηση 
  Εάν δεν έχει κατατεθεί φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης, τότε θα προσκομίσετε αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού έτους.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Βεβαίωση του Οργανισμού Κυρίας Ασφάλισης για το σύνολο των ημερομισθίων που έχετε πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της επικράτειας και αναλυτικά για κάθε ένα από τα τρία προηγούμενα της αίτησης χρόνια, καθώς και ημερομίσθιο του έτους υποβολής της αίτησης
  Στη βεβαίωση να αναφέρεται, εάν γίνονται κρατήσεις υπέρ ΟΕΚ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
  Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 συμπληρώνεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: α) "Εγώ και τα προστατευμένα μέλη της οικογένειάς μου που συνοικούν μαζί μου, δηλαδή (αναγραφόμενα όλα τα ονόματα των μελών) ΔΕΝ είμαστε ιδιοκτήτες κατοικίας ή άλλης ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου, αγρού κλπ.) σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός των παρακάτω ακινήτων (περιγράφονται τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία). β) Δεν τύχαμε στεγαστικής συνδρομής δανείου ή κατοικίας από τον Ο.Ε.Κ. ή στεγαστικού δανείου με το Ν.Δ. 1138/72. γ) Τα αντίγραφα της φορολογικής δήλωσης και του εντύπου Ε9 που σας καταθέτω είναι πιστά αντίγραφα αυτών που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. δ) Επίσης δηλώνω ρητά ότι συγκατατίθεμαι στην συλλογή και επεξεργασία από τον ΟΕΚ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώνω στην Αίτησή μου και τα συνοδευτικά της έγγραφα, αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης και λειτουργίας των στεγαστικών προγραμμάτων του. ε) Επίσης γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία του ΟΕΚ για έλεγχο των ανωτέρω δεδομένων που με αφορούν".
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας (αν η αναπηρία αφορά προστατευόμενο μέλος σας (οριστική ή τρεις προσωρινές)
  Η Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής προσκομίζεται σε περίπτωση που προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου έχει ποσοστό αναπηρίας που ορίζεται στο έντυπο της αίτησης (Τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίσετε μόνο σε περίπτωση που είναι απαραίτητη για να ενταχθείτε στις μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις).
 • Γνωμάτευση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού σας φορέα (αν η αναπηρία αφορά εσάς)
  Η Γνωμάτευση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής προσκομίζεται σε περίπτωση που ο ίδιος ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας που ορίζεται στο έντυπο της αίτησης (Τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίσετε μόνο σε περίπτωση που είναι απαραίτητη για να ενταχθείτε στις μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις).


Προϋποθέσεις

Οι εργατοϋπάλληλοι δεν πρέπει να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, ούτε οι ίδιοι ούτε τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους ικανά να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους. Σαν μέλη οικογενείας θεωρούνται οι συγκατοικούντες μόνιμα με τον δικαιούχο και σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις και διακρίσεις:
 1. Ο σύζυγος και η σύζυγος.
 2. Τα άγαμα παιδιά, τα γεννημένα με γάμο ή χωρίς γάμο γονιών ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή τέκνα του άλλου συζύγου μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Οι άγαμοι, ορφανοί και από τους 2 γονείς εγγονοί και αδελφοί μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 4. Τα παιδιά που βρίσκονται σε χηρεία και τα διαζευγμένα μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν είναι τα ίδια δικαιούχοι, ώστε να έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στεγαστικής συνδρομής και δεν έχουν δικό τους εισόδημα.
Δεν αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη, τυχόν αποκτηθέντα παιδιά των προστατευόμενων μελών της παρούσης παραγράφου. Τα παρακάτω όρια ηλικίας δεν ισχύουν εάν τα παιδιά, εγγονοί, προγονοί και αδελφοί σπουδάζουν σε Ανώτατες ή Ανώτερες ή μεταλυκειακές Κρατικές Σχολές και παρατείνονται μέχρι τέλους των σπουδών και πάντως όχι πέραν του 25ου έτους της ηλικίας τους. Εφόσον είναι ανίκανα για κάθε εργασία, δεν υπάρχει περιορισμός στο όριο ηλικίας, αν η ανικανότητα αυτή διαπιστώνεται από την Υγειονομική Επιτροπή του Ασφαλιστικού Οργανισμού που είναι ασφαλισμένος ο δικαιούχος.Τα ανώτερα όρια ηλικίας κρίνονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για στεγαστική συνδρομή.
Περιορσιμοί:
 1. Αποκλείονται από τη στεγαστική συνδρομή του ΟΕΚ όσοι έχουν πάρει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλ η της οικογενείας τους οποιασδήποτε μορφής στεγαστική συνδρομή από τον ΟΕΚ, πλήν της επιδότησης ενοικίου, ή στεγαστικό δάνειο με το Ν.Δ.1138/72.
 2. Μεταξύ συζύγων δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής είναι εκείνος που συγκεντρώνει τις απαιτούμενες από τον Κανονισμό προϋποθέσεις, το δε έντυπο της αίτησης συνυπογράφει και άλλος σύζυγος. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλει αίτηση μόνο ο ένας εξ αυτών, κατόπιν κοινής τους απόφασης (συνυπογράφοντας και του άλλου), αν διαφωνούν, τότε αίτηση υποβάλει εκείνος που έχει τις περισσότερες ημέρες εργασίας. Σε περίπτωση που υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις και από τους δύο συζύγους ακυρώνονται και οι δύο.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Στο δανειοδοτικό πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου συμμετέχουν:
 1. Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, από τον οποίο έχουν παρακρατηθεί εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εφόσον πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό του ΟΕΚ.
 2. Οι πολύτεκνοι που προστατεύουν 4 παιδιά και πάνω και εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων για τη χορήγηση άτοκου δανείου αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας. Σημείωση: οι πιο πάνω δικαιούχοι πρέπει να έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από 6.457 € και πάνω.
Τρόπος χορήγησης - εξόφλησης δανείου:
Τα δάνεια χορηγούνται από στεγαστικά κεφάλαια των τραπεζών και εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Ο Ο.Ε.Κ. επιδοτεί το επιτόκιο αυτών των δανείων για 9 χρόνια παράλληλα με το Δημόσιο που επιδοτεί το ίδιο επιτόκιο για 7,5 χρόνια. Το επιτόκιο επί του οποίου υπολογίζονται οι επιδοτήσεις είναι το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο των τραπεζών για στεγαστικά δάνεια.
Υπολογισμός ύψους επιδοτούμενου δανείου:
Με το ισχύον σήμερα (Σεπτέμβριος 2004) επιτόκιο (5,62) το ύψους του δανείου υπολογίζεται ως εξής: 1. Για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 11.738,8 € ή πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 5,06278. 2. Για το τμήμα του οικογενειακού εισοδήματος πέραν των 4.000.000 δρχ. και μέχρι τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τα επιδοτούμενα από το Δημόσιο δάνεια, πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 3,03767. Π.χ. Για εισόδημα 14.673,5 € το ύψος του δανείου είναι: 5,06278 + 3,03767 = 68,345,68 €.
Οι δικαιούχοι με βάση το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και τους χορηγείται το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης στο επιτόκιο.

Αλλαγή επωνύμου

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης [Νομαρχιακές ΑυτοδιοικήσειςΔιαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή επωνύμου.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση αλλαγής επωνύμου
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αίτηση στο Νομάρχη όπου ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα, στο Μ.Α. για άρρενα ή στο Δημοτολόγιο για γυναίκα, που φέρονται γραμμένοι
 • Βεβαίωση του εισαγγελέα που να βεβαιώνει ότι "ο αιτών δεν διώκεται για αξιόποινη πράξη".
  Εκδίδεται από τον κατά τόπον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια
  Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος και το έτος γέννησης (όταν πρόκειται για γυναίκα). Εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Εγγραφή στο δημοτολόγιο
 • 1 Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (15 €)
  Διατίθεται και από την Υπηρεσία.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Ειδικά Δικαιολογητικά

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ' αυτά) 
  Για Έλληνες πολίτες.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Διαβατήριο 
  Για αλλοδαπούς πολίτες. Στην περίπτωση που στο διαβατήριο του αλλοδαπού ατόμου τα αναγραφόμενα στοιχεία δεν είναι με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να προσκομίζεται και η επίσημη μετάφρασή του.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση διαβατηρίου ενηλίκου ή Ανανέωση διαβατηρίου ενηλίκου
 • Επικυρωμένο εξουσιοδοτικό έγγραφο 
  Όταν ο Α.Φ.Μ. ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό γέννησης 
  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος).

            Σημειώσεις και επεξηγήσεις

       Δικαίωμα να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην  Ελλάδα.
        Υποχρεωμένοι να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. είναι:
 1. Όσοι πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.
 2. Οι μισθωτοί πριν τη πρόσληψή τους.
 3. Όσοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 4. Όσοι αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο (όπως Ε.Ι.Χ., μοτοσυκλέτα >50cc, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών ).
 5. Όσοι ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τη ΔΟΥ.
 6. Όσοι πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ).
 7. Όσοι είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ).
 8. Όσοι είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντί αυτών (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ).

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα και Χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη ελληνική

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα ή τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
 3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 4. Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
 5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αίτηση μετατροπής ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα και Χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη ελληνική
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για καταβολή των απαιτούμενων παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για τις κατηγορίες Α΄ και Β΄ και των 108,15 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή Πρακτικό Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής κατά περίπτωση
  Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, μαζί με μετάφρασή του 
  Στο παρόν έγγραφο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου ή δια του προξενείου της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ιαπωνίας, το παραπάνω έγγραφο δύναται να εκδίδεται και από την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
 • Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
  Η ξένη άδεια οδήγησης δεν πρέπει να φέρει την ένδειξη "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ". Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ν. Αφρικής αυτές πρέπει να είναι νέου τύπου πλαστικές άδειες (τύπου πιστωτικής κάρτας) ενώ για τις άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από την Νότια Κορέα, η μετατροπή περιορίζεται μόνο στη χορήγηση κατηγοριών Α και Β. Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ιαπωνίας, κρατείται φωτοαντίγραφο αυτών και οι πρωτότυπες αποστέλλονται στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.Η ξένη άδεια οδήγησης δεν πρέπει να φέρει την ένδειξη "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ". Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ν. Αφρικής αυτές πρέπει να είναι νέου τύπου πλαστικές άδειες (τύπου πιστωτικής κάρτας) ενώ για τις άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από την Νότια Κορέα, η μετατροπή περιορίζεται μόνο στη χορήγηση κατηγοριών Α και Β. Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ιαπωνίας, κρατείται φωτοαντίγραφο αυτών και οι πρωτότυπες αποστέλλονται στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
 • Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της εδώ Προξενικής Αρχής της χώρας έκδοσης. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση της
  Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει με ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, υποβάλλεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος, μαζί με μετάφρασή του.
 • Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
 • 1 πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος
  Η άδεια διαμονής ή παραμονής πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση άδειας διαμονής
 • Φωτοαντίγραφο ξένου διαβατηρίου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα
  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι έλληνας υπήκοος, υποβάλλει φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση διαβατηρίου ενηλίκου ή Ανανέωση διαβατηρίου ενηλίκου

     Σημειώσεις και επεξηγήσεις

 1. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 2. Η ξένη άδεια οδήγησης παραμένει στο φάκελο παραμένει στο φάκελο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια η οποία και ακυρώνεται.
 3. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή Κράτους Μέλους της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματοθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας.Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση χορήγησης αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
 • Βεβαίωση αστυνομικής αρχής (σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής)
 • Παλιά φθαρμένη άδεια 
  Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό)
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • 1 πρόσφατη φωτογραφία

Χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από 4000 κιλά

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών, Επικοινωνιών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 10 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Κόστος: Kαταβολή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, σε Δημόσιο Tαμείο για τις περιπτώσεις αρχικής ταξινόμησης 410,86 € για ΦIX με κλειστό αμάξωμα ή 234,78 € για ΦIX με ανοικτό αμάξωμα, ποσά τα οποία, πέραν των 4.000 κιλών μικτού βάρους του αυτοκινήτου, προσαυξάνονται.
   Προϋποθέσεις
H άσκηση του επαγγέλματος ή η λειτουργία της επιχείρησης να έχει τέτοιο μεταφορικό έργο που για την εξυπηρέτησή του να είναι απολύτως αναγκαία η χρήση φορτηγού αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση για τη χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από 4000 κιλά
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου - Οικονομικής Εφορίας για την καταβολή των απαιτούμενων οικονομικών επιβαρύνσεων (εισφοράς, τελών κυκλοφορίας κ.λπ.)
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας σχετικά με το χρόνο έναρξης του αντικειμένου εργασιών και τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) της επιχείρησης ή της εταιρίας 
  Για περιπτώσεις μεταβολών κύριων χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου προσκομίζεται βεβαίωση ότι η επιχείρηση ή εταιρία λειτουργεί χωρίς διακοπή από τότε που άρχισε μέχρι σήμερα.
 • Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος της 
  Π.χ. βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής η Δ/νσης Κτηνιατρικής, αν πρόκειται για μεταφορά αγαθών για τα οποία απαιτείται καταλληλότητα του αυτοκινήτου, βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας, αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων, βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, εάν πρόκειται για βυτιοφόρο κ.λπ.), μετά την διενέργεια αυτοψίας παραδίδεται αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο.
 • Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος αυτοκινήτου
 • Έγκριση τύπου όσον αφορά νέο όχημα
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου από KTEO 
  Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν χρειάζεται όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο.
 • Συμβόλαιο αγοράς
  Επιπλέον συνυποβάλλονται φύλλα μεταβίβασης, φύλλα υπεραξίας για μεταβιβάσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 τεχνίτη για εγκατάσταση ταχογράφου, προσαρμογή, σύνδεση, λειτουργία κ.λπ. του ταχογράφου
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Eιδική δήλωση (υπηρεσιακό έντυπο), για τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή προσπέκτους
  Για μεταχειρισμένα.
 • Tιμολόγιο αγοράς ή τοποθέτησης του νέου κινητήρα 
  Για περιπτώσεις αλλαγής κινητήρα.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας για την ύπαρξη αγροτικής επιχείρησης και την ανάγκη κυκλοφορίας ΦIX αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής, όταν ο αιτών είναι αγροτική επιχείρηση
  Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα του ενός αυτοκίνητα, η βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Ν.Α. περί την αναγκαιότητα τους, αναζητείται υπηρεσιακά, εφόσον συμφωνεί ο ενδιαφερόμενος, ενώ το ίδιο ισχύει για την περίπτωση μελισσοκομικών επιχειρήσεων, προς απόκτηση μελισσοκομικού μικτού βάρους 4000 - 8000 χιλιόγραμμων, όσον αφορά την βεβαίωση αναγκαιότητας από την οικεία Δ/νση Γεωργίας της Ν.Α.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από ειδική διάταξη (π.χ. εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο 
  Για επιχειρήσεις "εμπορίας".
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ιδιώτη μηχανολόγου με τα νέα στοιχεία του κινητήρα
  Για περιπτώσεις αλλαγής κινητήρα.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Όταν πρόκειται για εταιρία)
  Με τη βεβαίωση να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του καταστατικού: επωνυμία, έδρα, σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

                                                  Σημειώσεις και επεξηγήσεις

       Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να λάβει την σχετικά  άδεια.
    Υπάρχει περίπτωση να του ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, όταν το μεταφορικό έργο της επιχείρησης ή της εταιρίας δεν είναι σαφές.

Χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και τρίτροχων μικτού βάρους μέχρι 4000 κιλά (Επαγγελματική άδεια)

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών, Επικοινωνιών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 10 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Κόστος: Kαταβολή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, σε Δημόσιο Tαμείο, για τις περιπτώσεις αρχικής ταξινόμησης από 58,69 μέχρι 410,86 € ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου (τρίτροχο, φορτηγό, ανοιχτό, κλειστό) και το μικτό του βάρος.Προϋποθέσεις

  1. Επάγγελμα ή επιχείρηση με τέτοιο μεταφορικό έργο για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η κυκλοφορία Φ.I.X.
  2. Αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας.

  Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και τρίτροχων μικτού βάρους μέχρι 4000 κιλά (Επαγγελματική άδεια)
   Η αίτηση χορηγείται από την υπηρεσία.
  • Αποδεικτικό Δημόσιου Tαμείου - Oικονομικής Eφορίας για την καταβολή εισφοράς, τελών κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση της οικονομικής εφορίας σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης και τον χρόνο έναρξής της
  • Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος της 
   Π.χ. βεβαίωση του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας αν πρόκειται για μεταφορά αγαθών για τα οποία απαιτείται καταλληλότητα του αυτοκινήτου, βεβαίωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής του Yπουργείου Γεωργίας αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων, κ.λπ.
  • Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος οχήματος
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
   Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος (KTEO) 
   Όταν το όχημα είναι καινούργιο δεν χρειάζεται το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος (KTEO).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
   Στις περιπτώσεις που απαιτείται το προηγούμενο δικαιολογητικό υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 "ότι ο αιτών γνωρίζει και θα τηρεί τις σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά των παραπάνω προϊόντων".
   (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
   Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του N. 1599/86 υποβάλλονται για περιπτώσεις ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας (τα μεταφοράς κρεάτων περνούν επιθεώρηση υποχρεωτικά) λόγω: α) Μεταβίβασης με πράξη εν ζωή (εδώ απαιτούνται δύο δηλώσεις πωλητή και αγοραστή) ή με κληρονομικό δικαίωμα β) Αλλαγής σχετικής με την επιχείρηση (π.χ. έδρα επωνυμία κ.λπ) γ) Αλλαγής αμαξώματος ή κινητήρα με αποτυπωμένο τον αριθμό πλαισίου του οχήματος αντί της ειδικής δήλωσης
   (Απαραίτητο έγγραφο)

  Ειδικά Δικαιολογητικά

  • Έγκριση Τύπου 
   Για τα καινούργια αυτοκίνητα.
  • Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος 
   Πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο που δεν χρειάζεται όταν το όχημα είναι καινούργιο.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
   Μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από ειδική διάταξη (π.χ. εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Εάν πρόκειται για εταιρία) 
   Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνονται όλα τα στοιχεία του καταστατικού: επωνυμία, έδρα, σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια.
   (Απαραίτητο έγγραφο)

  Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

  Επέκταση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (ερασιτεχνική άδεια) στην κατηγορία Γ' (επαγγελματική άδεια)

  Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
  Χρόνος διεκπεραίωσης: Εως 10 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).  Προϋποθέσεις

  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει το φορέα που είναι ασφαλισμένος και τον αριθμό Βιβλιαρίου Ασφαλισμένου. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανασφάλιστος θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις


  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επέκταση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (ερασιτεχνική άδεια) στην κατηγορία Γ' (επαγγελματική άδεια).


  Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
   Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Αποδεικτικό είσπραξης Δημόσιου Ταμείου (107,75 €)
  • Αποδεικτικό καταβολής υπέρ Δημοσίου 6 €
  • Παράβολα Εθνικής Τράπεζας (2 × 29,35 €) για τους γιατρούς
  • Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 2,93 €
  • Πιστοποιητικό υγείας από οφθαλμίατρο στο οποίο να αναφέρεται ο αριθμός απολυτηρίου του στρατού 
   Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανασφάλιστος θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
  • Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο στο οποίο να αναφέρεται ο αριθμός απολυτηρίου του στρατού
   Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανασφάλιστος θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
   Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρεται ότι «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω υποβάλλει δικαιολογητικά σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών».
   (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες

  Ειδικά Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο άδειας παραμονής
   Για αλλοδαπούς πολίτες.

  Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών εθνικών και διεθνών μεταφορών

  Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  Προϋποθέσεις

  Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας το οποίο ο ενδιαφερόμενος αποκτά μετά από φοίτηση σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣEKAM).


  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών εθνικών και διεθνών μεταφορών.

  Γενικά Δικαιολογητικά

  • Aντίγραφο Ποινικού Mητρώου γενικής χρήσης
   Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης
  • Αίτηση για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών εθνικών και διεθνών μεταφορών
  • Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Tράπεζας κ.λ.π.) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 9000 € ατομικό λογαριασμό για το πρώτο όχημα που χρησιμοποιεί και 5000 € για κάθε νέο όχημα
  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
   Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θα δηλώνεται ότι "...δεν έχει κηρυχθεί πτώχευση και δεν έχει κηρυχθεί ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, καθώς και ότι δεν έχει στην κυριότητα του άλλο λεωφορείο ή φορτηγό κατά πλήρες δικαίωμα ή κατά ιδανικό μερίδιο πλην αυτού ή αυτών που προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία με την είσοδο στο επάγγελμα."
   (Απαραίτητο έγγραφο)

  Ειδικά Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης 
   Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
   Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης
  • Καταστατικό του νομικού προσώπου από το όποιο να προκύπτει το πρόσωπο που διευθύνει τις Μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης ή πράξη ανάθεσης 
   Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

  Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του προσώπου που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες 
   Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

                               Σημειώσεις και επεξηγήσεις

        Η  άδεια είναι πενταετούς ισχύος (ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη). Η ανανέωση της άδειας και η χορήγηση    αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς γίνεται από τις εκδούσες αρχές.

  Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης E.Δ.X. αυτοκινήτων (ταξί)

  Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Μεταφορών [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης E.Δ.X. Αυτοκινήτων (ταξί).

  Γενικά Δικαιολογητικά

  Ειδικά Δικαιολογητικά

  Σημειώσεις και επεξηγήσεις

  Για την επέκταση της ειδικής άδειας οδήγησης ο υποψήφιος υποχρεούται σε γραπτή θεωρητική εξέταση σε τοπικά θέματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την οποία ζητά να γίνει επέκταση.


  Άδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου

  Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


  Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου.

  Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για άδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου
   (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής
   Βεβαίωση από εργοστάσιο κατασκευής, ή γενικό αντιπρόσωπο χώρα προέλευσης ή της χώρας μας για την ύπαρξη ABS (Απαιτείται μόνο για μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού με μικτό βάρος πάνω από 3.500 χιλ/μα, αν δεν προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας)
  • Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος
  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
   Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Παραστατικό
   Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., αξίας 100 ευρώ (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
  • Πιστοποιητικό TΣA
  • Πρακτικό επιθεώρησης
   Πρακτικό επιθεώρησης του νέου αυτοκινήτου
  • Πράξη αποχαρακτηρισμού του αντικαθιστώμενου λεωφορείου

  Ειδικά Δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
   Ξένη άδεια κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο εξωτερικού που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία
  • Έγκριση Τύπου 
   Για καινούργια λεωφορεία απαιτείται έγκριση τύπου. Για τα μεταχειρισμένα, έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας, σχεδιάγραμμα, μελέτη, σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου από KTEO 
   Για μεταχειρισμένα
  • Καταστατικό εταιρίας 
   Όταν πρόκειται για εταιρεία.
  • Πιστοποιητικό τελωνείου 
   Πιστοποιητικό ταξινόμησης (τελωνισμού) όταν πρόκειται για καινούργιο λεωφορείο ή μεταχειρισμένο εξωτερικού που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία
  • Ταχογράφο σε περίπτωση πρώτης ταξινόμησης
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
   Υπεύθυνη δήλωση τεχνίτη εγκατάστασης περιοριστή ταχύτητας, για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του, για λεωφορεία μικτού βάρους πάνω από 10000 χιλ/μα.
   (Απαραίτητο έγγραφο)

  Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων

  Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]


  Χρόνος διεκπεραίωσης:Η έκδοση της άδειας, υπό την προϋπόθεση των σωστών δικαιολογητικών και της άριστης κατάστασης του μηχανήματος μετά την επιθεώρηση, πραγματοποιείται εντός μίας έως τριών ημερών  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων.

  Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων
  • Βιβλίο χρήσης και συντήρησης
  • Δελτίο ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματος
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας του αγροτικού μηχανήματος
  • Παράβολο για την χορήγηση κρατικών πινακίδων
  • Πιστοποιητικό μηχανήματος
  • Τιμολόγιο αγοράς αγροτικού μηχανήματος
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 '' περί νομίμου κατοχής ''
   (Απαραίτητο έγγραφο)