Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου - Δικαιολογητικά


Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου.

Γενικά Δικαιολογητικά


  • Αίτηση για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου 
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο δήμο».

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου
Εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Πιστοποιητικό γέννησης, εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Ειδικά Δικαιολογητικά

Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (δύο) 2 ετών
Μόνο στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος.
(Απαραίτητο έγγραφο)
Εξουσιοδότηση  Σε περίπτωση που δεν παραβρεθεί ο ίδιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου