Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Εγγραφή τέκνου στον παιδικό σταθμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου ΑθηνώνΓενικά Δικαιολογητικά


Αίτηση εγγραφής τέκνου στον παιδικό σταθμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους 

Το αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης συνοδεύεται και από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται. Εναλλακτικά προσκομίζεται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματός τους, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων 

Για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού

Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

Εναλλακτικά προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης παιδιού

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Σελίδα εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια (επίσης φυματιοαντίδρασης (mantoux) σύμφωνα με τις τρέχουσες ιατρικές απόψεις)

Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού 


Ειδικά Δικαιολογητικά

Άδεια νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα 

Πρόσθετο δικαιολογητικό για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου