Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Άδεια τέλεσης πολιτικού γάμου - Δικαιολογητικά


Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου.

Γενικά Δικαιολογητικά


  • Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου
  • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (πράσινο) 15€ (ονομαστικής αξία 14,67€)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
  • Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης: "Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ." "...είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και γ/αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ."  (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Φύλλο ημερήσιας αθηναϊκής εφημερίδας, για Κύπριους πολίτες. 
  • Φύλλο ημερήσιας τοπικής εφημερίδας, ένα για τον καθένα.


Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Ειδικά Δικαιολογητικά

Διαζευκτήριο, για τους διαζευγμένους.

Δικαστική απόφαση,  για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης, για Κύπριους πολίτες.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος.

Πιστοποιητικό ελευθερίας, για Κύπριους πολίτες.

Προϋποθέσεις

Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.
Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο (μπορεί να είναι και συγγενής του) με την ταυτότητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου