Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Επείγουσα εκδοση διαβατηρίου εντός μίας (1) εργάσιμης μέρας

Κατ' εξαίρεση, η έκδοση του διαβατηρίου γίνεται, κατά προτεραιότητα, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης από την Διεύθυνση Διαβατηρίων, εφ' όσον συντρέχουν περιοριστικά οι ακόλουθοι λόγοι:

  • Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, οι οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους συγγενείς του ασθενούς μέχρι β' βαθμού καθώς και για τον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή στο εξωτερικό.
  • Θάνατος συγγενούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β' βαθμού.
  • Τραυματισμός ή σοβαρός λόγος υγείας που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου, ή εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β' βαθμού του ενδιαφερομένου που διαμένει στο εξωτερικό ή πρόκληση καταστροφής στην περιουσία του ενδιαφερομένου συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας.

Στις περιπτώσεις της κατά προτεραιότητα χορήγησης διαβατηρίου, δύναται να κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, κατ' εξαίρεση στο Γραφείο διαβατηρίων που λειτουργεί στο αστυνομικό κατάστημα του Α.Τ. Παγκρατίου.

Ο ενδιαφερόμενος στην υποβαλλόμενη με τα λοιπά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση οφείλει να μνημονεύει τους ειδικούς λόγους που δικαιολογούν την κατά προτεραιότητα έκδοση του διαβατηρίου, συνυποβάλλοντας και τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου