Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ' αυτά) 
  Για Έλληνες πολίτες.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Διαβατήριο 
  Για αλλοδαπούς πολίτες. Στην περίπτωση που στο διαβατήριο του αλλοδαπού ατόμου τα αναγραφόμενα στοιχεία δεν είναι με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να προσκομίζεται και η επίσημη μετάφρασή του.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση διαβατηρίου ενηλίκου ή Ανανέωση διαβατηρίου ενηλίκου
 • Επικυρωμένο εξουσιοδοτικό έγγραφο 
  Όταν ο Α.Φ.Μ. ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό γέννησης 
  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος).

            Σημειώσεις και επεξηγήσεις

       Δικαίωμα να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην  Ελλάδα.
        Υποχρεωμένοι να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. είναι:
 1. Όσοι πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.
 2. Οι μισθωτοί πριν τη πρόσληψή τους.
 3. Όσοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 4. Όσοι αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο (όπως Ε.Ι.Χ., μοτοσυκλέτα >50cc, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών ).
 5. Όσοι ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τη ΔΟΥ.
 6. Όσοι πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ).
 7. Όσοι είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ).
 8. Όσοι είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντί αυτών (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου